k    -

 

 

 

  .. 

 

( 08-03-16120 )

-2008

  :

..

    1

..

.. ,

    2

..

.. ,

    3

.. ,

..

    4

.. ,

..

     5

. . 

.. ,


 

.   / . .. .2008..488  

         ,   , ,  , , , , , , , .         .

     

 

          

       

1. -

1. 90- .

    1.1.  

      1.2.

2. I

     2.1. 90-

      2.2. 90-

    2.3.

3.  -

      3.1. -

      3.2.  -

      .  .

2.

1.

        1.1.

        1.2.

2.

        2.1.

        2.2.

        2.3.

3.

         3.1.

         3.2. : ,

         .  .

3. ,

        

1.

          1.1.

          1.2.

          1.3.  

2.

           2.1.  

           2.2. 

3.

          3.1.

          3.2.

          3.3. 

          3.4.   -

          .  .

  4.

        

1.  

       1.1

   1.2.                                                                             

2.

      2.1.    

      2.2.                                            

3. -

       3.1.

       3.2.   

    3.3.

       .  .

5.

                                                                                                                     

1. 90-

        1.1.

        1.2.

        1. 3.

  1.4.                                                     

2.                                    

        2.1.

        2.2.  

        2.3.